DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Dịch vụ khác

 • DỊCH VỤ CHUYỂN GIÁ

  Dịch vụ Chuyển giá giúp cho các tổ chức quản lý các rủi ro về chuyển giá của họ, thực hiện việc tuân thủ chính sách, pháp luật và thiết kế các chính sách hiệu quả về chuyển giá.
 • DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

  Phương nam cung cấp các dịch vụ kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính. Các thông tin này sẽ được các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan khác sử dụng
 • DỊCH VỤ KẾ TOÁN

  Phương nam có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phức tạp trong hoạt động báo cáo tài chính, các thách thức liên quan đến các hệ thống các chuẩn mực kế toán mới và hỗ trợ triển khai hoạt động rà soát đặc biệt và các nghĩa vụ thuế.
 • DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

  Các chuyên gia tài chính doanh nghiệp của chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ dịch vụ tư vấn tài chính cho Quý công ty như: Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, lập hồ sơ dự án, sắp xếp vốn cho doanh nghiệp, sát nhập và mua bán.

Khách hàng